gratisdns:ddns

Dynamisk IP (DDNS)

Såfremt du har dynamisk IP og ønsker at benytte GratisDNS til at hoste dit website, FTP eller hvad det nu måtte være, kan du evt. bruge dette script til at vedligeholde din IP hos GratisDNS.

BEMÆRK: Har du ikke allerede gjort det, så skal du oprette et DDNS kodeord, dette gøres på kontrolpanelet under Bruger → Indstillinger → Ændre logindata.

BEMÆRK: Vi yder ingen support på scripts på denne side, da disse scripts ikke er lavet af os.

Hvis du vil kalde vores DDNS service direkte, kan du lave en URL til det her.

Det du skal gøre er følgende:

 1. Kopier koden herunder.
 2. Start Notesblok og indsætte koden.
 3. Gem Filen som GratisDNS.vbs på C drevet.
 4. Ændre dine (GratisDNS) bruger informationer i bunden af koden.
 5. Klik på start→Alle Programmer→Tilbehør→system værktøjer og klikke på Planlagte Opgaver
 6. Dobbelt klik på Planlæg ny opgave
 7. klik på Næste
 8. Klik på Gennemse… og navigere til C:\Windows\System32\cscript.exe og klik Åbn
 9. Markere Feltet Når min computer starter og klik på Næste
 10. Udfyld bruger informationer og klik på Næste
 11. Markere Åben avancerede egenskaber… og klik på Udfør
 12. Under Fanebladet Job i feltet Kør: skriver du følgende: C:\WINDOWS\system32\cscript.exe C:\GratisDNS.vbs //B

Sådan nu har du oprettet en opgave som kører 1 gang, hver gang computeren starter. Opgaven køre VBS filen som sender din nye IP addresse til GratisDNS.

Du kan selv tilrette hvor ofte opgaven skal køre, f.eks. hver 3. time.

'##################################################################################
'Udviklet af Paw Jershauge for indlæg på div. coding sites...
'Se eventuelt mere på www.XplainVB.dk eller www.XplainASP.dk
'##################################################################################
'----------------------------------------------------------------------------------
Function binToText(varBinData, intDataSizeInBytes)
Const adFldLong = &H80
Const adVarChar = 200
Set objRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
objRS.Fields.Append "txt", adVarChar, intDataSizeInBytes, adFldLong
objRS.Open
objRS.AddNew
objRS.Fields("txt").AppendChunk varBinData
binToText = objRS("txt").value
objRS.Close
Set objRS = Nothing
End Function
'----------------------------------------------------------------------------------
Function GetURL(URL,method,ReturnData)
on error resume next
set xmlhttp = CreateObject(method)
if method="MSXML2.ServerXMLHTTP.4.0" and ProxyAddress<>"" then
xmlhttp.setProxy 0,ProxyAddress,""
if proxyusername<>"" then
xmlhttp.setProxyCredentials proxyusername, proxypassword
end if
end if
xmlhttp.open "GET", URL, false
if method="Microsoft.XMLHTTP" then
xmlhttp.send
else
xmlhttp.send()
end if
ReturnData = binToText(xmlhttp.responseBody, 100000)
if err.number <> 0 then
GetURL=false
response.end
else
GetURL=true
end if
set xmlhttp = nothing
End Function
'-----------------------------------------------------------------------------------
Function GetUrlData(Url,ReturnData)
Dim methods(3)
methods(2)="MSXML2.ServerXMLHTTP.4.0"
methods(1)="MSXML2.ServerXMLHTTP.3.0"
methods(0)="MSXML2.ServerXMLHTTP"
methods(3)="Microsoft.XMLHTTP"
success=false
Err = 0
for each method in methods
if GetURL(Url,method,ReturnData) then
If Not 0 = Err Then
GetUrlData = False
else
GetUrlData = True
exit for
end if
end if
Err=0
next
end function
'------------------------------------------------------------------------------------
Function ValidateIp(IPaddress)
Dim MyIPArray,i,IpBlockNum
if instr(1,IPaddress,".") > 1 then
MyIPArray = split(IPaddress,".")
if ubound(MyIPArray) = 3 then
IpBlockNum = true
for i = 0 to 3
if not isnumeric(MyIPArray(i)) then
IpBlockNum = false
Exit For
else
if int(MyIPArray(i)) > 255 or int(MyIPArray(i)) < 0 then
IpBlockNum = false
Exit For
end if
end if
next
ValidateIp = IpBlockNum
else
ValidateIp = false
end if
else
ValidateIp = false
end if
End Function
'-------------------------------------------------------------------------------------
Function GetMyIP(MyPublicIp)
Dim MyIP
if GetUrlData("https://api.ipify.org/",MyIP) then
if ValidateIp(MyIP) then
MyPublicIp = MyIP
GetMyIP = true
else
MyPublicIp = ""
GetMyIP = false
end if
else
GetMyIP = false
end if
End Function
'--------------------------------------------------------------------------------------
if GetMyIP(PubIp) then
Dim UserName ,Password ,Host ,Domain
'GratisDNS URL = https://admin.gratisdns.com/ddns.php?u=<username>&p=<kodeord>&d=<domæne>&h=<host>&i=<IP>
UserName = ""
Password = ""
Host = ""
Domain = ""
if GetUrlData("https://admin.gratisdns.com/ddns.php?u=" & UserName & "&p=" & Password & "&d=" & Domain & "&h=" & Host & "&i=" & PubIp,GratisDnsSvar) then
msgbox "Public IP:" & PubIp & vbcrlf & "GratisDNS returnerede dette svar:" & vbcrlf & vbcrlf & GratisDnsSvar,64,"Opdatering af GratisDNS (af Paw Jershauge)"
else
msgbox "Public IP:" & PubIp & vbcrlf & "GratisDNS blev IKKE opdateret" & vbcrlf & vbcrlf & GratisDnsSvar,16,"Opdatering af GratisDNS (af Paw Jershauge)"
end if
End if
'##################################################################################

Tusinde tak til Paw for hjælpen med VB scriptet.

#!/bin/bash

scriptDir=$( cd "$(dirname "$0")" ; pwd -P )
scriptPath="${scriptDir}/$(basename "$0")"
crondPath="/etc/cron.d/1gratisddns"

function usage {
cat << EndOfUsage
Usage: ./gratisddns.sh [OPTIONS..]
Required options:
 -u/--user <user>
 -p/--password <ddns password>
 -a/--accountdomain <account domain>
 -d/--dyndomain <domain name to update>
Optional options:
 
 -t/--detectip 
  This tells the script to include our external ip as a url parameter. Using this adds a dependency on
  the 'dig' command from the 'bind-utils' package. You dont seem to need this.
 -i/--ip <ip address>
  This tells the script to submit the given ip address as a url parameter. This overrules the -t/--detectip
  argument
 -s/--schedule
  Causes this script to schedule itself for regular runs with the given arguments.
 -c/--cancel
  Causes this script to unschedule itself
EndOfUsage
}

# Parse command line arguments
while [[ $# > 0 ]]; do
 key="$1"

 case $key in
  -h|--help)
  usage
  exit 0
  ;;
  -u|--user)
  DDNSUSER="$2"
  shift # past argument
  ;;
  -p|--password)
  PASSWORD="$2"
  shift # past argument
  ;;
  -a|--accountdomain)
  ACCOUNT_DOMAIN="$2"
  shift # past argument
  ;;
  -d|--dyndomain)
  DYN_DOMAIN="$2"
  shift # past argument
  ;;
  -t|--detectip)
  DETECT_IP=YES
  shift # past argument
  ;;
  -i|--ip)
  EXPLICIT_IP="$2"
  shift # past argument
  ;;
  -s|--schedule)
  SCHEDULE=YES
  shift # past argument
  ;;
  -c|--cancel)
  echo "Cancelling gratisddns schedule (if there was one)"
  sudo rm "$crondPath"
  exit
  ;;
  *)
   # unknown option
   echo "Unknown option: $key" >&2
   usage >&2
   exit 1
  ;;
 esac
 shift # past argument or value
done

function validateArg {
 if [ -z "$1" ]; then
  echo "Missing argument: $2" >&2
  usage >&2
  exit 2
 fi
 if [ -z "$3" ]; then
  echo "$2" = "$1"
 fi
}

validateArg "$DDNSUSER" "user"
validateArg "$PASSWORD" "password" "dontprint"
validateArg "$ACCOUNT_DOMAIN" "accountdomain"
validateArg "$DYN_DOMAIN" "dyndomain"


# Done parsing/validating arguments

if [ -n "$SCHEDULE" ]; then
 echo "Creating schedule to run this script every three hours and log to /tmp/gratisddns.log"
 echo "01 0-23/3 * * * $USER $scriptPath -u $DDNSUSER -p $PASSWORD -a $ACCOUNT_DOMAIN -d $DYN_DOMAIN > /tmp/gratisddns.log 2>&1" | sudo tee "$crondPath" >/dev/null
 exit
fi

if [ -n "$EXPLICIT_IP" ]; then

 externalIpArg="&i=${EXPLICIT_IP}"

elif [ -n "$DETECT_IP" ]; then
 # Verify presence of dig command and provide advice if it is missing

 if ! type "dig" &> /dev/null; then
  cat << EndOfError >&2
This script requires the command 'dig' when invoked with -t/--detectip. You can probably install it in 
one of the following ways:
sudo yum install bind-utils
sudo apt-get install bind-utils
EndOfError
  exit 3
 fi

 echo "Resolving external ip address using opendns.."

 externalIp="$(dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com)"

 if [ $? -ne 0 ]; then
  echo "External ip detection failed" >&2
  exit 1
 fi

 echo "Got external ip address $externalIp"

 externalIpArg="&i=${externalIp}"
fi


# Time to submit the request


baseUrl="https://admin.gratisdns.com/ddns.php"
gratisdnsUrl="${baseUrl}?u=${DDNSUSER}&p=${PASSWORD}&d=${ACCOUNT_DOMAIN}&h=${DYN_DOMAIN}${externalIpArg}"

echo "Initiating request to ${baseUrl}.."

curl -sS "$gratisdnsUrl"

Tusinde tak til Lars Ole Simonsen for Linux scriptet.

Er kun testet på en EdgeMax router, men virker muligvis også på lignende enheder fra Ubiquiti.

Skal placeres i /etc/dhcp3/dhclient-exit-hooks.d

if [ "$interface" = "eth0" ]; then

  case "$reason" in

    BOUND|RENEW|REBIND|REBOOT|TIMEOUT)

      if [ -n "$new_routers" ]; then
        curl -sS "https://admin.gratisdns.com/ddns.php?u=USER&p=PASSWORD&d=DOMAIN&h=HOST&i=$new_ip_address"
        logger "Updated HOST at GratisDNS with new IP = $new_ip_address"
		echo `date` >> /tmp/GratisDns
        echo "Updated HOST at GratisDNS with new IP = $new_ip_address" >> /tmp/GratisDns
      fi

    ;;
    
  esac
  
fi

Tusinde tak til Jakob Jensen Prühs for Ubiquiti scriptet.

Du kan stemme på følgende ide for at nemmere at kunne konfigurere det i deres UniFi interface: https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Routing-Switching-Feature/More-DDNS-dynamic-DNS-options-poll-a-custom-URL-with-IP/idi-p/1408422

 • gratisdns/ddns.txt
 • Sidst ændret: 2019/03/08 10:03
 • af LarsenData